சர்க்கரை நோய் குறைய பாட்டி வைத்தியம், சர்க்கரை நோயின் அறிகுறிகள், சர்க்க…