சர்க்கரை நோய் குணமாக இயற்கை தீர்வு. Natural remedy for diabetics. Some simple drinks will help you to control your Sugar level …