நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் தப்பி தவறியும் இந்த தவறை செய்துவிடாதீர்கள் !…