ఉడకపెట్టిన వేరుసేనగలు రోజు తింటే షుగర్ ఇట్టే మాయం || Peanuts Control Diabetes #Diabetes Telugu. peanut…