జిల్లేడు తో ఇలా చేస్తే షుగర్ ఇట్టే మాయం-Cure Diabetes In 7 Days With Aak Leaves #Diabetes Telugu. medicinal uses of aak plant…