మందారఆకు పసరు తాగితే షుగర్ 8 రోజుల్లో మాయం || Kill Diabetes In Just 8 Days #Diabetes Telugu diabetes nhs in telugu have…