రోజుకి ఒక్క ఉల్లి తింటే షుగర్ మాయం | Eat Raw Onion Daily Cure Diabetes #Diabetes Telugu. Currently, there is no cure for Type 1 diabetes,…