2 മിനിറ്റ് വീഡിയോ പ്രമേഹം ഉള്ളവർ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക !!|diabetes|Dr. N.Gopalakrishnan.