350 షుగర్ లెవెల్ ఒక్కరోజులో 90కి చేరింది|వీరమాచినేని రామకృష్ణVeeramachineni Ramakrishna Diabetes…