ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ? ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ? ಆಹಾರ ಪಥ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿ…